Samorząd Uczniowski

Rada Uczniowska w roku szkolnym 2020/2021

przewodniczący: Julian Hrabczak
zastępca: Kinga Iwan
sekretarz: Weronika Wardęga

Samorząd Uczniowski przyjął w swojej pracy w roku szkolnym 2020/ 2021 ciekawe zadania.

Cele pracy samorządu :

- promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych
- współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
- kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury ( w tym także kultury fizycznej )
- dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych
- kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
- wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy w ramach realizacji poszczególnych zadań
- wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły
- kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów
- rozwiązywanie bieżących problemów i kwestii spornych między uczniami i zespołami klasowymi
- organizowanie czasu wolnego od zajęć ( np. dyskoteki, konkursy ),zbiórka pieniędzy ( głównie poprzez organizowanie płatnych dyskotek ) w celu zakupu sprzętu i nagród dla uczniów
- współpraca z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki, troska o powierzone środki dydaktyczne, należyte ich wykorzystanie i zabezpieczenie, a także estetyczne i funkcjonalne urządzenie sal lekcyjnych
- przestrzeganie terminowego, punktualnego i dokładnego wywiązywania się uczniów z obowiązków szkolnych ( m. in. w zakresie frekwencji, spóźnień, terminowego wykonywania prac )

 

Sekcje działające przy Samorządzie Uczniowskim:

Porządkowa: (dekorowanie przed uroczystościami, sprzątanie po uroczystościach, dyskotekach) wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego

Nagłaśniająca: (pomoc przy sprzęcie nagłaśniającym) -  chłopcy z klasy VII

Informacyjna: (informowanie uczniów o konkursach, uroczystościach, imprezach, akcjach) - przewodniczący klasy V

Dziennikarska i plastyczna: (umieszczanie na bieżąco informacji na gazetce ściennej, zbieranie informacji , wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, rozwieszanie informacji na terenie szkoły)

Delegacja SU: Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego SU (do nich należy prowadzenie uroczystości szkolnych w razie potrzeby oraz zapraszanie gości spoza szkoły).

Opiekun Samorządu: Ewelina Dyrek