Rok szkolny 2019/2020

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do Projektu PROMETEUSZ. Poniżej zamieszczamy krótki opis projektu.

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łukowica realizują projekt pn.: „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 813 538,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 508 198,00 PLN

Grupę docelową stanowi łącznie 440 os (230mężczyzn, 210kobiet), tj.: min 340 dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny - min 100 os  - mieszkańcy Gminy Łukowica położonej w Województwie Małopolskim, powiat limanowski, osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Utworzona w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin/dzień. Co do zasady w roku szkolnym w godz. 12:00-17:00, w wakacje w godz. 09:00-14:00. W ciągu dnia dzieci będą miały zapewnione posiłki.

Odziały Placówki Wsparcia Dziennego:

  1. Łukowica – przy szkole podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy - Łukowica 34-606 Łukowica 285

2.Przyszowa 1 – przy szkole podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej - 34-604 Przyszowa 484

3.Przyszowa 2 – przy szkole podstawowej Nr 2    im. Henryka Sienkiewicza w  Przyszowej - 34-604 Przyszowa 34

4.Stronie – przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu - 34-604 Stronie 2

5.Młyńczyska – przy szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach - 34-606 Młyńczyska 136

6.Jastrzębie – przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu - 34-606 Jastrzębie 131

7.Świdnik – przy szkole podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku - 34-606 Świdnik 22

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i predyspozycjom poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w siedmiu lokalizacjach na terenie Gminy Łukowica do 2022 r. 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

- opiekę codzienną,

- stworzenie dla każdego podopiecznego Zindywidualizowanego Planu Wsparcia na podstawie którego zostaną przydzielone odpowiednie formy wsparcia takie jak: zajęcia logopedyczne, psychologiczne, wyrównawczo-kompensacyjne, informatyka, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia szachowe. Ponadto organizowane będą wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.

 

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „Prometeusz” JEST BEZPŁATNY

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  1. a) Zamieszkanie/nauka na terenie Gminy Łukowica
  2. b) Wiek podopiecznego placówki do 18 roku życia,
  3. c) Osoba/rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

REKRUTACJA:

Proces rekrutacji odbywa się na bieżąco w podziale na edycje. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w każdym oddziale placówki wsparcia dziennego, biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fundacja-cp.pl.

 

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 39

Telefon: 517 928 290

email: fundacja-cp@wp.pl