Dzięki staraniom Pani Dyrektor oraz nauczycieli nasza szkoła otrzymała pozytywną rekomendację do udziału w roku szkolnym 2022/2023 w innowacyjnym projekcie ,,Każde dziecko jest zdolne’’ – II edycja. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Zakres zadań obejmuje cykl działań rozpoczynających się od przeprowadzenia rekrutacji szkół, wyłonienia Liderów, diagnozy uzdolnień, wsparcia dla uczniów, szkoleń rad pedagogicznych oraz rodziców. Działania projektowe zostały zaplanowane w okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Szkolnymi liderami projektu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ są Pani Karolina Borucka - kl. II-IV oraz Pani Ewelina Dyrek - kl. V-VII.