EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w  klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

- słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego

- matematyki

- języka obcego nowożytnego.


Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

  1. Egzamin roku szkolnym 2023/2024 w terminie głównym jest przeprowadzany w maju:

            - pierwszego dnia, tj. 14.05.2024r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

            - drugiego dnia, tj. 15.05.2024r.  – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

            - trzeciego dnia, tj. 16.05.2024r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, 90 minut

 

  1. Natomiast w terminie dodatkowym w czerwcu. W tym terminie mogą przystąpić uczniowie, którzy:

            - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego  przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo

            - przerwali lub przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

 

  1. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi:

            - w przypadku języka polskiego i matematyki – na kartę odpowiedzi (5 minut)

            - w przypadku języka obcego nowożytnego – na kartę rozwiązań zadań otwartych oraz na kartę odpowiedzi (10 minut)

 

  1. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

 

  1. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody.

 

  1. Zdający powinni również mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

 

  1. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

Uczniowie otrzymują zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 3 lipca 2024r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎ Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 2 października roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty), dostępne są:

- informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

- przykładowe arkusze egzaminacyjne

- arkusze egzaminu próbnego

- zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

- arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 – 2023.