Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.szkolaswidnik.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-04-12 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
Treści niedostępne
 Brak opisów zdjęć i obrazków.
 Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 Brak informacji o szkole w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 30.11.2022
Deklaracja została poddana aktualizacji dnia: 30.11.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły im. Jana Kochanowskiego
w Świdniku
Adres: Świdnik 22, 34-606 Łukowica
e-mail: swidnikszkoladyr@op.pl 
Telefon: 18 3335077

Każdy ma prawo:
 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie
Żądanie musi zawierać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
Adres: Świdnik 22, 34-606 Łukowica
e-mail: swidnikszkoladyr@op.pl 
Telefon: 18 3335077

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku szkoły prowadzi pięć wejść:
- wejście główne nr 1 do budynku A,
- wejście nr 2 do budynku B -oddział przedszkolny,
- wejście nr 3 do budynku C – szatnie,
- wejście nr 4 do budynku C – sala gimnastyczna,
- wejście nr 5 do budynku C- wejście do szatni od strony dworu.
2. Jedno wejście nr 4 do budynku C posiada podjazd dla osób na wózkach - pochylnia dla
niepełnosprawnych.
3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku szkoły,
natomiast toalety w budynku C.
4. W budynku C znajduje się winda. Umożliwia dotarcie na salę gimnastyczną oraz na I
piętro szkoły.
5. Sale lekcyjne, biblioteka, kancelaria, pracownia komputerowa, toalety są oznaczone w
alfabecie brajla.
6. Szkoła dysponuje indywidualną pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
8. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą załatwić wszelkie sprawy w
gabinecie dyrektora, który znajduje się na parterze budynku.
9. Przy wejściu nr 4 -budynek C- znajduje się miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
10. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i
słabowidzących
Informacje dodatkowe
1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Na stronie internetowej można zastosować udogodnienia dostępne poprzez
przeglądarkę internetową (zmiana rozmiaru czcionki, powiększenie strony,
możliwości zmiany kontrastu między tekstem a tłem).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl