unijne

Rok szkolny 2019/2020

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do Projektu PROMETEUSZ. Poniżej zamieszczamy krótki opis projektu.

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łukowica realizują projekt pn.: „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 813 538,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 508 198,00 PLN

Grupę docelową stanowi łącznie 440 os (230mężczyzn, 210kobiet), tj.: min 340 dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny - min 100 os  - mieszkańcy Gminy Łukowica położonej w Województwie Małopolskim, powiat limanowski, osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Utworzona w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin/dzień. Co do zasady w roku szkolnym w godz. 12:00-17:00, w wakacje w godz. 09:00-14:00. W ciągu dnia dzieci będą miały zapewnione posiłki.

Odziały Placówki Wsparcia Dziennego:

  1. Łukowica – przy szkole podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy - Łukowica 34-606 Łukowica 285

2.Przyszowa 1 – przy szkole podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej - 34-604 Przyszowa 484

3.Przyszowa 2 – przy szkole podstawowej Nr 2    im. Henryka Sienkiewicza w  Przyszowej - 34-604 Przyszowa 34

4.Stronie – przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu - 34-604 Stronie 2

5.Młyńczyska – przy szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach - 34-606 Młyńczyska 136

6.Jastrzębie – przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu - 34-606 Jastrzębie 131

7.Świdnik – przy szkole podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku - 34-606 Świdnik 22

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i predyspozycjom poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w siedmiu lokalizacjach na terenie Gminy Łukowica do 2022 r. 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

- opiekę codzienną,

- stworzenie dla każdego podopiecznego Zindywidualizowanego Planu Wsparcia na podstawie którego zostaną przydzielone odpowiednie formy wsparcia takie jak: zajęcia logopedyczne, psychologiczne, wyrównawczo-kompensacyjne, informatyka, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia szachowe. Ponadto organizowane będą wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.

 

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „Prometeusz” JEST BEZPŁATNY

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  1. a) Zamieszkanie/nauka na terenie Gminy Łukowica
  2. b) Wiek podopiecznego placówki do 18 roku życia,
  3. c) Osoba/rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

REKRUTACJA:

Proces rekrutacji odbywa się na bieżąco w podziale na edycje. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w każdym oddziale placówki wsparcia dziennego, biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fundacja-cp.pl.

 

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 39

Telefon: 517 928 290

email: fundacja-cp@wp.pl

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Przedszkole przy szkole - Projekt systemowy w ramach poddziałania 9.1.1 POKL

Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Łukowicy nasza szkoła przystąpiła do realizacji Projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL - Przedszkole przy szkole. Najważniejsze założenia projektu to:

- wsparcie istniejących form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych,
- modernizacja przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach podstawowych,
- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
- poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Modernizacja ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdyż częstym problemem jest niedostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach, do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Dotychczas z usług świadczonych, przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, korzystały z reguły dzieci 5 i 6-letnie, potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także dzieci młodsze 3 i 4-letnie. To z kolei spowodowało, że ośrodki te nie mogą zapewnić właściwej oferty edukacyjnej.

W ramach Projektu nasza szkoła została doposażona w nowoczesne urządzenia, i pomoce dydaktyczne, na kwotę około 57 tys. zł., które będą służyły przedszkolakom. Zakupiono zestaw mebli „Pałac”, dywany, stoliczki, krzesełka, pufy, tablicę magnetyczną, tablicę szkolną, tablice korkowe. Dzięki temu całkowicie odnowiono salę oddziału przedszkolnego. Zmodernizowano szatnię, montując nowe, kolorowe mebelki. Wzbogaciła się baza dydaktyczna oddziału przedszkolnego do realizacji zajęć w piękne, nowoczesne pomoce dydaktyczne: zabawki edukacyjne, puzzle, lalki, samochody, klocki, mapy, gry planszowe oraz artykuły plastyczne: bloki, bibuły, kartony, kleje, kredki, farby, taśmy. Dostosowano również toalety do potrzeb dzieci 5 i 6-letnich. W tym celu wymieniono umywalki, baterie umywalkowe, kompakty WC, zamontowano suszarkę do rąk. Zakupiono sprzęt ICT i audiowizualny: tablicę interaktywną, projektory, radiomagnetofony, drukarkę, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową. Doposażono kuchnię w sprzęt AGD /lodówka, mikrofalówka/ oraz naczynia kuchenne. Dzięki tym działaniom nasz Oddział Przedszkolny stał się jeszcze bardziej nowoczesny i przyjazny dzieciom.

 

Rok szkolny 2012/2013

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w gminie Łukowica" - realizacja projektu w naszej szkole

W okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2013 r. szkoła w dwóch etapach realizowała projekt systemowy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Łukowica”.

Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III. W projekcie uczestniczyła 20 - osobowa grupa dzieci z klas I-III. Przeprowadzono 210 godzin pozalekcyjnych zajęć, w ramach których odbyły się:

-  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji /60godz./
-  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych /60godz./
-  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 90 godz./

W poszczególnych zajęciach wzięły udział dzieci, u których zdiagnozowano określone trudności. Zapewniły one wychowankom ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną zgodną z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Na zajęciach polonistycznych usprawniano technikę czytania, a także doskonalono czytanie tekstów ze zrozumieniem. Ponadto ćwiczono też sprawność pisania. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Głównym celem zajęć matematycznych było doskonalenie umiejętności rozumowania i logicznego myślenia oraz utrwalanie sprawności rachunkowych. Na zajęciach logopedycznych uczono poprawnej mowy szeregu głosek.

Realizacja programu oparta była na bezwzględnej akceptacji i indywidualizacji. Praca z dziećmi przyniosła oczekiwane efekty. Widać duże postępy w czytaniu i pisaniu, rozumowaniu matematycznym oraz w artykulacji poszczególnych głosek, co rzutuje na poprawność mowy i pisowni. Każde dziecko odniosło sukces na miarę swoich możliwości. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie uczestniczyły w zajęciach.

Dzięki możliwości przystąpienia do realizacji powyższego Projektu baza szkoły została doposażona w sprzęt i nowoczesne środki dydaktyczne, które były maksymalnie wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi, a w przyszłości posłużą w dalszej pracy z uczniami.Rok szkolny 2011/12

Projekt Systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w gminie Łukowica”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Łukowica", który realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2012r do 28 czerwca 2013r. W projekcie bierze udział 20 uczniów z klas I – III (10 chłopców i 10 dziewczynek). Dzieci zostały zakwalifikowane do następujących zajęć:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godz.,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godz.,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 90 godz.
Głównym założeniem projektu jest zapewnienie każdemu dziecku na I etapie edukacyjnym oferty edukacyjno – wychowawczej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. Projekt zakłada dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia służące kontynuacji indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W naszej placówce realizacja I etapu projektu nastąpiła od 1 kwietnia do 29 czerwca 2012r. Wsparciem zostało objętych 10 uczniów. 6 wychowanków doskonaliło umiejętności polonistyczne i matematyczne,
a 4 uczniów korygowało wady wymowy.

Od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. powadzony będzie II etap projektu.
10 uczniów z klasy II i III zostało zakwalifikowanych do zajęć mających na celu korygowanie i wspomaganie procesów umysłowych od których zależy nauka pisania, czytania rozwiązywania zadań matematycznych oraz proces kształtowania się mowy.

W ramach projektu szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji.

Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia. Nauczyciele, stosując odpowiednie metody i formy pracy, a także wykorzystując efektywne środki dydaktyczne usprawniają i podnoszą umiejętności dzieci w zakresie czytania i pisania; logicznego matematycznego myślenia; poziomu poprawnej wymowy.