Sprawdzian po klasie 3

 

Rok 2015/ 2016


IBE 2016

10 maja 2016r. uczniowie klasy III dobrowolnie przystąpili do testu polonistycznego, który został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych dla uczniów kończących I etap kształcenia. Zadania w części humanistycznej dotyczyły dwóch tekstów, wiersza opartego na swoistej grze językiem oraz opowiadania pozwalającego dostrzec wieloznaczności zdarzeń. Badanie miało na celu zdiagnozować poziom umiejętności rozumienia czytanego tekstu w obszarze wyszukiwania informacji, analizy i interpretacji tekstów i wnioskowania. Z części humanistycznej można było uzyskać max 16 pkt. Średni wynik sprawdzianu na wynosi wynosi 11,6pkt, co stanowi 72,4%.

17 maja 2016r. trzecioklasiści prezentowali umiejętności matematyczne i przyrodnicze. Arkusze z zadaniami matematycznymi zawierały zadania dotyczące rozwiązywania zadań tekstowych, umiejętności rachunkowych, rozumowania w arytmetyce i wyobraźni geometrycznej. Średni wynik uzyskany w badaniu wynosi 13,1pkt./17pkt., to stanowi 77,4%.

W tym samym dniu została przeprowadzona diagnoza umiejętności uczniów z zakresu przyrody. Umiejętności były diagnozowane w czterech obszarach: rozumienie i korzystanie z metody badawczej, posługiwanie się warsztatem badacza, błędne przekonania, wykorzystanie wiadomości przyrodniczych. Średnia ilość punktów wynosi 9,25pkt./15pkt., to jest 61,6%.

 

TUT Nowa Era 2016

18 maja 2016r. uczniowie klasy III przystąpili do Testu Umiejętności Trzecioklasistów przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era. W teście diagnostycznym z edukacji polonistycznej zakres badania umiejętności obejmował obszar:

- korzystanie z informacji /uczniowie uzyskali wynik 83,3%,

- analizowanie i interpretowanie tekstów kultury - 82%,

- tworzenie wypowiedzi - list - 72 %.

Średni wynik testu w klasie wynosi 16,4pkt/20pkt, co stanowi 82,3%. Jest to wynik wyższy o 6,9% od średniego wyniku testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej, który wynosi 75,4%.

19 maja 2016r. uczniowie rozwiązywali test matematyczny. Zadania dotyczyły:

- sprawności rachunkowej - wynik klasy 74,3%

- wykorzystania i tworzenia informacji - 65,3%,

- rozwiązywania zadań tekstowych - 56,6%.

Jest to wynik wyższy o 9,5% od średniego wyniku testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej, który wynosi 63,9%.14,6pkt/20pkt, co stanowi 73,4%.

 

Rok 2013/ 2014


OBUT 2014

Dnia 20.05.2014r. przeprowadzono w klasie III Ogólnopolski Sprawdzian Umiejętności Trzecioklasistów „M” zorganizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. W badaniu wzięło udział 14 uczniów. Badanie OBUTm obejmowało jedynie umiejętności matematyczne.

Tegoroczne zestawy zadań sprawdzały umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia z 14 zadań matematycznych wynosi 14 pkt.

Średnia ilość punktów zdobytych z umiejętności matematycznych wynosi

8,4p/14pkt, co stanowi 59,7%.

Przedmiotem badania było sprawdzenie:

- sprawności rachunkowej,

- umiejętności rozwiązywania zdań tekstowych,

Sprawność rachunkowa uczniów została określona na podstawie 3 zadań na łączną ilość trzech punktów. Tę umiejętność uczniowie naszej szkoły opanowali na 59,5% tj, znacznie wyżej od pozostałych badanych uczniów /wyniki porównawcze: w kraju 56,7%,
w województwie 59,1%, na wsi 56,2%/.

Drugą badaną umiejętnością była umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych. Ta umiejętność uczniów została oceniona na podstawie rozwiązywania przez uczniów 11 zadań
z treścią . W tym obszarze uczniowie zdobyli wynik 59,7% i jest to wynik wyższy od wyniku w kraju (56,2%), wyższy od wyniku w województwie (58,0%) i znacznie wyższy od wyniku uczniów ze wsi (54,9%).

Z zestawienia wyników badań umiejętności matematycznych OBUT 2014 przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Świdniku, globalnie uzyskali wynik badania 59,7%, i jest to wynik nieco wyższy od wyniku wszystkich badanych uczniów w kraju (56,3%), wyższy od wyniku ogólnie na wsi (55,2%), a także wyższy od wyniku w województwie (58,2%).

 

Sprawdzian trzecioklasisty 2014

z OPERONEM

10 kwietnia 2014r. uczniowie klasy III pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. Sprawdzian składał się z części polonistycznej i matematycznej. Z analizy zadań wynika że wykonalność zadań polonistycznych osiągnęła wynik 15,9/20 pkt, to jest 79,3%. Średnia punktów zdobytych ze sprawności matematycznych to 16,4/20pkt, co stanowi 81,8%. Z całości sprawdzianu polonistycznego i matematycznego uczniowie uzyskali wynik 80, 5%.

 

WIELKI FINAŁ Ekstraklasa 2014

W dniach 26-27-28 maja 2014r. odbyło się ogólnopolskie badanie umiejętności w klasie trzeciej pod hasłem WIELKI FINAŁ Ekstraklasa 2014. Brało w nim udział 14 uczniów (tj. 100%) klasy trzeciej. Badanie składało się z 3 części: CZYTANIE, PISANIE
I EDUKACJA MATEMATYCZNA.

Badanie umiejętności językowych składało się z komponentów - CZYTANIE i PISANIE. CZYTANIE. Obejmowało dwa rodzaje tekstów: literacki i informacyjny, a diagnoza dotyczyła umiejętności:
1) wydobywania z tekstu informacji,
2) łączenia informacji w procesie prostego wnioskowania,
3) interpretowania fragmentów i całości tekstu.

W części PISANIE diagnoza obejmowała:
1) uzupełnianie tekstu na podstawie kryterium znaczeniowego, gramatycznego i stylistycznego,
2) tworzenie spójnego tekstu na podany temat.

Badanie umiejętności matematycznych dotyczyło:
1) sprawności rachunkowej,
2) czytania tekstów,
3) rozwiązywania typowych i nietypowych zadań z treścią.
Na rozwiązanie zadań z każdej części uczeń miał 40 minut.
Z raportów z wynikami sporządzonych przez organizatora sprawdzianu wynika, że wykonalność zadań z CZYTANIA osiągnęła wynik 15p/22pkt, to jest 68,2%. Średnia punktów w kraju to 15,09p/22p. Średnia punktów klasy jest niższa od średniej punktów w kraju o 0,9p. 47% klas w kraju ma średnią punktów taką jak nasza klasa lub niższą. Wynik naszej klasy jest średni w skali kraju.

Z raportów z wynikami sporządzonych przez organizatora sprawdzianu wynika, że wykonalność zadań z PISANIA osiągnęła wynik 19,43p/22pkt, to jest 88,3%.

Średnia punktów w kraju to 16,52p/22p. Średnia punktów klasy jest wyższa od średniej punktów w kraju o 2,91p. 95% klas w kraju ma średnią punktów taką jak nasza klasa lub niższą. Wynik naszej klasy jest wysoki w skali kraju. Tylko 5% klas w kraju ma średnią punktów wyższą od średniej punktów naszej klasy.

Z raportów z wynikami sporządzonych przez organizatora sprawdzianu wynika, że wykonalność zadań z Umiejętności matematycznych osiągnęła wynik 13,36p/30pkt, to jest 44,5%.

Średnia punktów w kraju to 16,1p/30p. Średnia punktów klasy jest niższa od średniej punktów w kraju o 2,74p. Ogólny wynik klasy jest średni w skali kraju. 28% klas w kraju ma średnią punktów taką jak nasza klasa lub niższą. 72% klas w kraju ma średnią punktów wyższą od średniej punktów naszej klasy.

Średni wynik badania ekstra klasa 2014 wynosi 67,0%

 

Rok 2012/ 2013


OBUT 2013

21 maja 2013 r. Trzecioklasiści zasiedli do sprawdzianu po I etapie kształcenia, który przygotował Instytut Badań Edukacyjnych. W pierwszej części rozwiązywali zadania z j. polskiego. Druga część sprawdzianu poświęcona była umiejętnościom matematycznym. W różnorodnych zadaniach typowych i nietypowych uczniowie mają zastosować umiejętności zdobywane podczas trzy letniego cyklu kształcenia.

Część humanistyczna zawierała dwa teksty. Uczniowie w dwóch tekstach: nieliterackim „O Zaćmieniu Słońca w moim domu” i literackim „Przyjęcie w domu” mieli wykazać się poziomem umiejętności cichego czytanie ze zrozumieniem raz wnikliwą interpretacją tekstów. Zadania matematyczne /typowe i nietypowe/ sprawdzały u uczniów umiejętności rachunkowe, rozwiązywanie zadań tekstowych oraz czytanie tekstów matematycznych. W wielu zadaniach niestandardowych musieli wykorzystać swoją wiedzę w nowych sytuacjach. Szkoła otrzymała już raporty klasowe z wynikami uczniów. W zakresie umiejętności polonistycznych średnia ilość punktów wynosi 12,5/18p tj.69,5%. Taki sam wynik uczniowie uzyskali z myślenia matematycznego. Teraz czekamy na raporty klasowe z rekomendacjami, a następnie na raport szkolny z wynikami na tle szkół z naszego województwa oraz w skali kraju.

 

„Spotkanie w ciemnościach” OPERON 2013

14 marca 2013r. uczniowie klasy III rozwiązywali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2013 przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Tegoroczny sprawdzian był pod hasłem „Spotkanie w ciemnościach” Test składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła umiejętności polonistycznych. Uczniowie czytali tekst o Muminkach, a potem odpowiadali na pytania . Musieli też wykazać się umiejętnością pisania opowiadania.

Po krótkiej przerwie przystąpili do części matematycznej. Arkusze z matematyki składały się z 14 zadań /10 zamkniętych, a 4 – otwarte/.

Trzecioklasiści z wykonania zadań byli zadowoleni. Liczyli na wysoki wynik z obu części sprawdzianu. Potwierdziły to wyniki, zdobyte przez uczniów. Średnia liczba punktów z umiejętności polonistycznych wynosi 84%, natomiast sprawności matematyczne osiągnęły wynik 87,9% .

 

Rok 2011/2012


OBUT 2012

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy III brali udział w dobrowolnym Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności (OBUT) organizowanym przez CKE. W badaniu wzięło udział 15 uczniów. Badaniem objęto umiejętności językowe (test P1, P2) oraz umiejętności matematyczne (test M1, M2). Łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 45. Z części jezykowej można było uzyskać 27 pkt, a z matematycznej 18 pkt. Wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły przedstawiają się następująco:

1. język polski - 19, 7/ 27 pkt, co stanowi 73%

2. matematyka - 12,3 / 18 pkt, co stanowi 68, 3 %.

Średnia klasy jest wysoka i wynosi 70,7 %.

Porównując wyniki badań umiejętności językowych uczniów naszej szkoły z wynikami kraju, w województwie i w miastach do 10 tys. ludności można mieć powód do radości, gdyż osiągnęliśmy wyższe wyniki w zakresie:

1. czytanie - wynik o 3,9% wyższy niż w kraju, 0 1,4% wyższy niż w województwie i o 4,7% wyższy niż w miastach do 10 tys. mieszkańców;

2. pisanie - wynik wyższy o 9,3% niz w kraju, o 6,5% wyższy niż w województwie i o 11 % wyższy niż w miastach do 10 tys.

3. słownictwo - wynik wyższy o 1,35% niż w kraju, o 0,8% wyższy niż w województwie i o 3,6% wyższy niż w miastach do 10 tys.

Poziom umiejętności matematycznych uzyskany przez trzecioklasitsów naszej szkoły również jest zadowalający. Jest on o 4,8% wyższy od uczniów miast do 10 tys. mieszkańców, o 0,7% wyższy niż w województwie i o 2,8% wyższy od wyniku w kraju.

 

Rok 2010/2011


OBUT 2011

17 maja uczniowie klasy III zmagali się po raz pierwszy z dobrowolnym ogólnopolskim badaniem umiejętności trzecioklasistów - OBUT - przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
Zadania testowe sprawdzały umiejętności polonistyczne i matematyczne. Badanie polegało na wykonaniu przez uczniów dwóch testów / część językowa P1, P2 i części matematycznej M1, M2/ według określonej procedury. Łączny wynik testu to 41 pkt. Testowanie zostało przeprowadzone w klasie w obecności komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły, która dokonała oceny testów wg klucza testowania. Z części językowej można było otrzymać 24 pkt., a z części matematycznej 17pkt. Po komisyjnym sprawdzeniu prac uczniów średnia punktów wynosi 26,5pkt na 41pkt.
Informacje o rozwiązaniach zadań przez uczniów zostały wprowadzone przez nauczycieli on-line do specjalnego programu i przesłane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pierwsze wyniki klasy szkoła otrzyma po przekazaniu CKE danych z badania, a kolejne wraz z rekomendacjami będą przesłane do szkoły w czerwcu w raporcie ogólnopolskim.

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem 2011 "Dzielni jak Gutek"

Wszyscy uczniowie klasy III pisali w środę 31.03.2011r. ogólnopolski sprawdzian kompetencji przygotowany przez Wydawnictwo OPERON. Test nie jest obowiązkowy, ale nasza szkoła po raz czwarty zdecydował się na jego przeprowadzenie.

Trzecioklasiści mieli do przeczytania tekst pt. „Dzielni jak Gutek”, a następnie zmierzyli się z 25 różnorodnymi zadaniami związanymi z tekstem. Dwadzieścia z nich to zadania zamknięte, kolejnych 5 poleceń to zadania otwarte, polecające na rozwiązaniu złożonego zadania tekstowego, udzieleniu odpowiedzi na pytanie, zredagowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej. Tym razem trzecioklasiści w dłuższej wypowiedzi pisemnej musieli zdradzić swoje marzenia o przyszły zawodzie, jaki chcieliby wykonywać.

Po komisyjnym sprawdzeniu prac uczniów średnia punktów wynosi 33,6pkt /40pkt. Pod koniec maja Wydawnictwo Operon udostępni raport podsumowujący wyniki naszych uczniów w obrębie poszczególnych standardów nauczania oraz zestawienie wyników ogólnopolskich.

 

Rok 2009/2010

Sprawdzamy kompetencje trzecioklasistów "Z wycieczką do latarni"

Wszyscy uczniowie klasy trzeciej pisali w środę 14.04.2010r. ogólnopolski sprawdzian kompetencyjny przygotowany przez Wydawnictwo OPERON. Test nie jest obowiązkowy, ale nasza szkoła po raz trzeci zdecydowała się na jego przeprowadzenie.
Trzecia klasa to koniec I etapu nauczania. Czas sprawdzić, jak uczniowie czytają, piszą, rozumują, korzystają z informacji i wykorzystują wiedzę w praktyce. Warto wiedzieć w czym są dobrzy, a gdzie powinni się jeszcze podciągnąć. Sprawdzian nie tylko podsumowuje trzyletni etap nauki dzieci, ale także oswaja uczniów z formułą egzaminów i będzie pomocny uczniom w dalszej edukacji.

Trzecioklasiści mieli do przeczytania tekst o rodzinnej wycieczce do latarni morskiej, a następnie zmierzyli się z 25 różnorodnymi zadaniami ułożonymi na jego podstwie. Dwadzieścia z nich to zadania zamknięte, kolejne 5 poleceń to tzw. zadania otwarte, polegające na uzupełnieniu odpowiedzi, rozwiązaniu zadań tekstowych, redagowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej. Tym razem trzecioklasiści mieli napisać opowiadanie o wycieczce w ciekawe miejsce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń może zdobyć 40 punktów. Po komisyjnym sprawdzeniu prac uczniów średnia punktów wynosi 33,7 pkt na 40pkt.
Pod koniec maja otrzymamy od wydawnictwa Operon raport podsumowujący wyniki naszych uczniów oraz zestawienie wyników ogólnopolskich. Wydawnictwo przygotuje także statystykę szkolną, raport z wynikami klasy oraz ocenę opisową każdego ucznia. Dodatkowo zostanie opracowana krajowa i regionalna statystyka wyników sprawdzianu, która umożliwi rodzicom i nauczycielom porównać wyniki osiągnięte przez ich dzieci z kolegami w całej Polsce. Już dziś jesteśmy ciekawi jak wypadną nasi trzecioklasiści.

Arkusz sprawdzianu 2010 i klucz odpowiedzi dostępne są na stronie:

zobacz stronę  >>

 

 

Niezwykły dzień dla Trzecioklasistów

16 kwietnia 2008 uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty opracowanego przez Wydawnictwo OPERON. Test rozwiązywało 100% uczniów klasy III tj. 11 uczniów. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani. Było wiele emocji! Uczniowie pisali test w odpowiednio przygotowanej sali. Nad przebiegiem sprawdzianu czuwała komisja powołana przez Dyrektora Szkoły mgr Helenę Borucką w składzie: mgr Antonina Wielocha, mgr Lucyna Borzęcka, mgr Anna Florek. Zgodnie z procedurą obowiązującą w całej Polsce uczniowie pisali od godziny 9:00. Arkusze zostały otwarte o godzinie 8:45 w klasie. Test zawierał 25 zadań, z których 20 to były zadania zamknięte,a pozostałych 5 otwarte. Formą wypracowania był list. Czas pracy uczniów wynosił 90 minut i liczony był od momentu rozpoczęcia pisania. Test był opracowany na wzór testu dla szóstoklasistów. Liczba punktów do uzyskania wynosi 40. Na podstawie wyników testu nauczyciele i rodzice zorientują się jak uczniowie czytają, piszą, rozumują, korzystają z informacji i wykorzystują wiedzę w praktyce. Szkolna komisja powołana do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty dokonała oceny testu, który napisali Trzecioklasiści z naszej szkoły. Test został poprawiony zgodnie z kluczem odpowiedzi i schematem punktowania opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" oraz na stronie internetowej www.sprawdzian.operon.pl. Wynik testu to średnia punktów 29 pkt na 40 pkt. (W zadaniach zamkniętych 16pkt/ 20pkt. W zadaniach otwartych 13 pkt/ 20pkt.) Zbiorcze arkusze odpowiedzi zostały odesłane do wydawnictwa OPERON. Będą podstawą do sporządzenia ogólnopolskiej statystyki. Uroczyste podsumowanie sprawdzianu nastąpi w połowie maja na łamach "Gazety Wyborczej". Udział szkół w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty nie był obowiązkowy. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat rozwiązują wiele podobnych testów. Nie otrzymują za nie stopni, ale punkty i ocene opisową. Uczeń dowiaduje się, która umiejętność sprawia mu trudność, a którą opanował. Na spotkaniach z wychowawcą rodzice poznają średni wynik klasy, zaś w rozmowach indywidualnych mają możliwość poznania wyniku swojego dziecka. Wnioski wynikające z przeprowadzanych testów (z czym uczniowie radzą sobie najlepiej, co wypadło słabiej, a co wypadło najsłabiej) są dla nauczyciela wskazówkami do planowania dalszej pracy z dziećmi. Dane z analizy sprawdzianów przekazane nauczycielom klasy czwartej dostarczają im informacji o powierzonym zespole uczniów. Dzięki temu mogą planować pracę indywidualną z uczniem lub kierować go na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
Nasza Szkoła postanowiła wziąć udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji co pozwoli porównać wynik szkoły z wynikami w całej Polsce.