profilaktyczne

Programy, projekty realizowane w szkole

rok szkolny 2020/2021

Projekt „Prometeusz” -  Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica. Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i predyspozycjom. W ramach zajęć prowadzone są różnorodne zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, informatyczne, robotyka, j, angielski, j. niemiecki, szachy, gimnastyka korekcyjna. Program realizowany jest drugi rok.

Projekt Erasmus+ projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe i historyczne poprzez sztukę” realizowany w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ we współpracy ze szkołami partnerskimi z Czech (Dvur Kralove nad Labem) oraz z Portugalii ( Santa Maria da Feira). Celem projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w edukacji poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych”celem programu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli. Programem objęci są uczniowie i nauczyciele.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

„Trzymaj formę" –  prozdrowotny program edukacyjny. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

„Bieg po zdrowie" –program antytytoniowej edukacji zdrowotnej  dla uczniów  klas IV. Celem programu jest m.in. zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów. Program rekomendowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Limanowej.

„Czyste powietrze wokół nas" – program dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, oddziałów przedszkolnych. Program rekomendowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Limanowej. 

„Nie pal przy mnie – proszę" – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III.  Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program zalecany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Limanowej.

„Znamię! Znam je? - program  poprzez popularyzację profilaktyki, prezentuje skuteczne metody zabezpieczania się przed tym groźnym nowotworem skóry. Program zalecany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Limanowej.

 „Wybierz Życie, Pierwszy Krok”- celem programu jest m.in. motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Program zalecany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Limanowej.

 „Klub Bezpiecznego Puchatka - celem programu jest edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. ogólnopolski program edukacyjny realizowany pod patronatem Kuratorium Oświaty i Komendy Głównej Policji.

„Zdrowo jem, więcej wiem" - celem projektu jest zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, skierowany dla kl. I – III.  Projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.  

 „Program dla szkół” program dla klas I – V. Cele programu promowanie wśród uczniów zdrowej diety bogatej w owoce, warzywa /komponent warzywno – owocowy/ i mleko /komponent mleczny/ . Od II okresu włączony oddział przedszkolny / 15 dzieci/.

- OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „CZYTAM Z KLASĄ” -  Czytanie jest ważne! O tym jak ważne dla dzieci i dorosłych jest czytanie książek chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak często zadajemy sobie pytanie: Co zrobić aby uczeń chciał czytać książki?  Może wystarczy odpowiednio zachęcić, zaciekawić i zmotywować? Tak, właśnie tak! Dlatego pełni zapału do pracy, nasi uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”, którego celem m. in. jest rozbudzanie ciekawości literackiej i rozwijanie aktywności czytelniczej wśród dzieci. W ramach projektu uczniowie będą wykonywać różne zadania do których inspiracje czerpać będą z książek proponowanych w projekcie. W ramach przygotowań do rozpoczęcia tej „czytelniczej przygody” w każdej klasie zorganizowano już specjalny kącik czytelniczy „Lekturki spod chmurki”  w którym królują wykonane przez uczniów plastelinowe „czytusie”. To one towarzyszyć będą dzieciom podczas realizacji całego projektu. Naszym uczniom życzymy miłej i owocnej pracy z „lekturkami”.

 

Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych /biologia, chemia, geografia, fizyka/

 

 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Jak co roku, nasi pierwszoklasiści realizują program Akademia Bezpiecznego Puchatka, w ramach którego uczniowie dowiedzieli się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, w szkole i podczas podróży. Dzieciom zostały przybliżone również zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Na zajęciach w ramach realizacji programu omówiono także temat bezpieczeństwa w Internecie i właściwego, świadomego korzystania z Internetu.

 

"Trzymaj formę"

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę”. Jest to edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Programem objęci są uczniowie z klas VI – VIII. Na lekcjach biologii w klasie VII (i częściowo w klasie VIII) zrealizowano już tematy propagujące zbilansowane odżywianie. Uczniowie poznali znaczenie węglowodanów, białek i tłuszczów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Uświadomili sobie znaczenie wody w organizmie a także wpływ witamin na stan zdrowia. Analizowali piramidę żywieniową i aktywności fizycznej. Wśród wszystkich uczniów naszej szkoły na bieżąco propagowana jest regularna aktywność fizyczna, głównie na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto 5 uczniów z klasy VIII przygotowuje się do Konkursu Wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę.

 

Nie pal przy mnie, proszę!

W naszej szkole od kilku lat jest realizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę!”, którego adresatami są uczniowie klas I-III oraz ich rodzice. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Realizowany program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci klas I – III, i cieszy się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców.

Dzięki realizacji tego programu:

1) dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego,
2) poznały pojęcie „palacz czynny”, „palacz bierny”.
3) dowiedziały się, jak należy zachowywać się w przypadku, gdy narażone są na wdychanie dymu nikotynowego,
4) rodzice uświadomili sobie swoją rolę w rozwoju zdrowotnym dzieci oraz skutki zdrowotne biernego palacza, (np. obecność dzieci w otoczeniu palaczy),

Mamo! Tato! Rzuć palenie póki czas!

Wasze dziecko prosi Was!!!

 

LEKKI TORNISTER

Drodzy Rodzice!

Na podstawie wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiamy zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:• waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
• powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
• jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
• cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
• tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
• długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
• zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
• tornister należy nosić na obu ramionach,
• konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

• obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
• noszenie dodatkowych słowników i książek,
• noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
• rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
• niewystarczający nadzór opiekunów nad zawartością tornistrów.

Uwaga: w szkole istnieje możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów (wychowawca klasy wyznacza miejsce przechowywania).

Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!

 

"Postaw na rodzinę!"

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę”. Jej celem było promowanie pozytywnego wizerunku rodziny jako najlepszy i najskuteczniejszy sposób ochrony dzieci przed uzależnieniami. W ramach tejże kampanii szkoła we współpracy z rodzicami podjęła wiele działań.

Wydarzeniem rozpoczynającym cykl zadań było przekazanie rodzicom ulotek promocyjnych podczas spotkań wywiadowczych. Materiały promocyjne dotyczyły tematów: pt. „ Czy potrafisz znaleźć wyjście”, „Odpowiedzialni rodzice”, „Czy wiesz, że możesz pomóc”, „Dziadkowie – skarb w życiu dziecka”, ”Twoje dziecko uczy się życia od Ciebie”. Ponadto na szkolnym korytarzu, urządzono kącik dla rodziców „Postaw na rodzinę”, w którym znajdowały się w/w materiały. W ten sposób rodzice mieli możliwość zapoznania się z ich treściami podczas odbierania dzieci ze szkoły lub wizyt okolicznościowych. Rodzice byli zainteresowani treściami ulotek, w związku z czym odbywały się dyskusje na spotkaniach wywiadowczych w poszczególnych klasach. W dyskusji podkreślano rolę rodziców w wychowaniu dzieci jako skutecznego sposobu ochrony dzieci przed uzależnieniami.

Tematyka rodziny była często realizowana podczas zajęć edukacyjnych w klasach I – III oraz godzin wychowawczych w klasach IV- VI. Nauczyciele korzystali z materiałów dla uczniów i nauczycieli przekazywanych w ramach kampanii. Ulotki informacyjne poruszały tematy: „Babciu, dobrze, że jesteś!” „Mocne strony naszej rodziny”, „Na kim mogę polegać?”, „Cel wyznaczony przez nasze marzenia". Wychowawcy klas IV – VI opracowali tematykę godzin wychowawczych. Oto ona: Tradycje i zwyczaje mojej rodziny, Mama – najważniejsza osoba dla dziecka, Za co kochamy naszych rodziców, Rola dziadków w naszym życiu. W klasach I – III tematykę bliższej i dalszej rodzinny realizowano przy każdej nadarzającej się sytuacji edukacyjnej (edukacja polonistyczna, społeczna, plastyczna, techniczna, muzyczna). Wychowawcy rozmawiali z dziećmi o rodzinie na podstawie zdjęć, własnych przeżyć, ilustracji, tekstów z literatury dziecięcej. W ramach kampanii najmłodsi uczniowie obejrzeli bajki profilaktyczno – edukacyjne „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek” na temat współczesnych zagrożeń i właściwych reakcji w trudnych sytuacjach życiowych.

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka, obchodzona w naszej szkole od wielu lat, była doskonała okazją dla wnucząt do wyrażenia wdzięczności babciom i dziadkom za trud, poświęcenie, miłość i pomoc. Dzięki więzi międzypokoleniowej dzieci uczą się również szacunku dla osób starszych. Dzieci z klas 0 – III przygotowały najukochańszym babciom i dziadkom bogaty program artystyczny. Zaprezentowano Jasełka, piosenki, wiersze i tańce. Jak co roku dziadkowie obdarowani zostali własnoręcznie wykonanymi przez wnuki upominkami. Wychowawczynie, podkreślając ważność tego święta, rozdawały ulotki kampanii „Postaw na rodzinę! Taka uroczystość wzmacnia więzi rodzinne i kształtuje prawidłowe postawy.

W ramach kampanii 21 marca uczniowie klas 0 – III pod kierunkiem wychowawców, chociaż jest to tradycją szkoły, przygotowali „Spotkanie z poezją wiosenną”. Dzieci przed szerszą publicznością: rodzicami, Dyrektorem Szkoły i nauczycielami, prezentowały własną twórczość artystyczną. W bieżącym roku „Spotkanie z poezją wiosenną” miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż było połączone z realizacją działań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. W czasie uroczystości, licznie zgromadzeni, rodzice podziwiali swoje pociechy w pięknych tańcach, piosenkach, inscenizacjach, a nawet w recytacjach własnej poezji dziecięcej. Na wyróżnienie zasługiwały wiosenne stroje, w których występowali uczniowie. Było zielono i radośnie. Na scenie pojawiły się barwne motyle, kwiaty, owady, ptaki, żabki, zajączki, drzewa i inne zwiastuny wiosny. W tym roku pogoda była prawdziwie wiosenna, więc na zakończenie uroczystości wszyscy wybrali się na wiosenną przechadzkę. Wspólny, wiosenny spacer po okolicy dostarczył zebranym wielu miłych przeżyć. Dla rodziców był okazją do rozmów i wspomnień z własnych lat szkolnych, a także przykładem racjonalnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu wspólnie ze swoimi pociechami.

Jak ważne znaczenie ma dla rozwoju dziecka rodzina wielopokoleniowa dało się zauważyć w wywiadach wielopokoleniowych, które przeprowadziły dzieci z klasy II i III na temat „Święta Wielkanocne dawniej i dziś”. Senior jest żywym świadkiem historii rodzinnej i w tę historię nikt lepiej nie wprowadzi najmłodszego pokolenia niż babcia lub dziadek.

W ramach akcji uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej zagrożenia cyberprzemocą oraz uzależnieniem od komputera.

Dzień Matki i Ojca to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu roku, wypełnione kwiatami, serdecznymi i ciepłymi życzeniami, tysiącami całusów. W naszej szkole uroczystość ta pod hasłem „Majówka dla Mamy i Taty” odbyła się 26 maja 2014 roku i zaproszeni zostali na nią wszyscy rodzice. Dzieci z klas O- III na tle pięknej dekoracji prezentowały przed ukochanymi Rodzicami swoje umiejętności: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły oraz odgrywały scenki. Całe spotkanie przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze. Dzieci miały możliwość okazania swojej wdzięczności, szacunku i miłości względem rodziców, wkładając w przygotowanie uroczystości dużo wysiłku, pracy i serca. A wszystko po to, by zobaczyć ich uśmiechnięte i wzruszone twarze.

Niewątpliwie dużym przedsięwzięciem, promującym zadania kampanii, dyrektora, nauczycieli i rodziców było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów, a mianowicie: konkursy plastyczne / klasy 0 – III „Mama, Tata i Ja”, klasy IV – VI „Moja rodzina” , konkurs na pracę przestrzenną lub płaską „Drzewo genealogiczne – historia mojej rodziny” oraz konkurs literacki „W życiu piękne są tylko chwile”. Wszystkie konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Miały one na celu promowanie rodziny oraz kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych.

Pełnym ciepła i radości przedsięwzięciem był Piknik Rodzinny „Postaw na rodzinę” połączony ze świętem Dnia Dziecka, który odbył się 04.06.2014r. na placu szkolnym. To był wyjątkowy dzień dla dzieci i rodziców. W tym dniu miało miejsce uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Wychowawcy i nauczyciele zatroszczyli się o mnóstwo atrakcji dla uczniów i ich rodziców. Uczniowie wspólnie z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w różnych konkursach sportowych, ciesząc się z odnoszonych sukcesów i bycia razem.

Najmłodsi uczniowie rywalizowali w różnych zabawach sprawnościowo – zręcznościowych, a były to: bieg na czas w worku, rzut piłeczką palantową na odległość, rzut piłeczką do celu. Uczniowie klasach starszych zmagali się w konkurencjach: rzut piłeczką palantową na odległość oraz rzut piłką lekarską na odległość. Z każdej konkurencji zostali wyłonieni najlepsi sportowcy. W przebiegu zabaw pomagali rodzice. Sędziowali, ogłaszali wyniki konkurencji, ale także wesoło bawili się z liczną gromadą szkolnych dzieci.

Na zakończenie pikniku „Postaw na rodzinę” Dyrektor Szkoły wspólnie z przybyłym na tę uroczystość Przewodniczącym Komisji Oświatowej Rady Gminy w Łukowicy, wręczyła najlepszym sportowcom, plastykom i literatom nagrody, dyplomy i medale. Zwycięzcy wszystkich konkurencji stanęli na podium, a ceremonii wręczenia medali złotych, srebrnych i brązowych dokonał nauczyciel wychowania fizycznego. Najlepsi sportowcy z klas starszych także zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami za najlepsze wyniki uzyskane w rywalizacjach klasowych.Przewodniczący Komisji Oświatowej Rady Gminy w Łukowicy złożył wszystkim dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka i wszystkich obdarował słodkościami. Docenił także wysoką rangę uroczystości oraz liczny udział rodziców.

Piknik to niezapomniana chwila. Wszyscy nagrodzeni byli dumni ze swoich osiągnięć. Dumą napełnieni byli także rodzice oraz cała społeczność szkolna, co wyrażali gromkim brawami. Wszyscy bawili się świetnie. Po wręczeniu nagród zebrani jeszcze długo bawili się przy dźwiękach skocznej muzyki. Chłopcy z klas IV – VI rozgrywali mecz piłki nożnej. Dużym zainteresowaniem, zarówno przez dzieci i rodziców, cieszył się tenis ziemny oraz tenis stołowy. Nieustannie odbywały się rozgrywki pomiędzy dziećmi, rodzicami, a nawet drużynami złożonymi z rodzin.

Wielkie zaangażowanie naszych rodziców w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę” świadczy o tym, że cele zostały osiągnięte. Udział w tej imprezie dał wiele emocji, wzruszeń oraz refleksji, że zwyciężyć może każdy. Rodzice naszych dzieci są świadomi, że tylko pozytywne relacje w rodzinie mogą przynieść sukcesy wychowawcze.

 

NO PROMIL - NO PROBLEM

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła włączyła się w kampanię „NO PROMIL – NO PROBLEM”. Głównym celem tej akcji było przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk szkodliwych społecznie, a w szczególności uświadamianie dorosłym i dzieciom, jakie są negatywne skutki spożywania alkoholu oraz jakie konsekwencje prawne niesie za sobą prowadzenie samochodu pod jego wpływem. Co więcej założeniem programu było też kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz budzenie aspiracji życiowych, a przede wszystkim przeciwdziałanie bierności społecznej. Działania podejmowane w projekcie nastawione były głównie na promowanie mody na podejmowanie interwencji wobec osób łamiących prawo – prowadząc pojazdy pod wpływem alkoholu.

Adresatami działań byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Realizacja programu przyniosła efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyniła się też do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

Wstępem do działań w szkole było szkolenie dla koordynatorów akcji, zorganizowane przez władze Gminy Łukowica i przedstawicieli pomysłodawców kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM. W czasie tego spotkania nauczyciele otrzymali ciekawe materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych i inicjatyw obywatelskich. Omówiono również cele przedsięwzięcia, a także zaprezentowano pomysły na realizację niektórych zadań.

Kolejne spotkanie skierowano do liderów młodzieżowych. Z naszej szkoły wytypowano pięcioro uczniów z klasy IV i VI. W trakcie szkolenia dzieci nauczyły się jak pozyskiwać sojuszników zewnętrznych oraz otrzymały wskazówki do tego jak przygotować i tworzyć happening. Uczniowie przygotowywali także hasła i transparenty. Najciekawsze jednak okazały się dla nich zajęcia, w czasie których mieli możliwość założenia okularów, które pokazywały im zniekształcony obraz rzeczywistości widzianej przez osobę, która prowadzi samochód pod wpływem alkoholu.

Pierwszą inicjatywą, zorganizowaną w naszej szkole, była pedagogizacja rodziców na temat skutków spożywania alkoholu oraz mitów, które funkcjonują w opinii społecznej w tym zakresie. Pogadanka połączona była z prezentacją multimedialną oraz projekcją filmów. W ten sposób rodzice mieli możliwość zapoznania się z celami kampanii oraz jej głównymi zadaniami.

W ramach kampanii wykonano także gazetkę tematyczną, która prezentowała treści związane z przedsięwzięciem. Umieszczono na niej także wskazówki do obliczania liczby promili w organizmie oraz ilość czasu potrzebnego, aby go z niego wydalić. Jednym z działań, podjętych przez nauczycieli było także przeprowadzenie lekcji wychowawczych, zgodnie z tematyka zaproponowana przez inicjatorów kampanii. Dzieci obejrzały „Bajki bezpromilowe”, wokół których skoncentrowane były poszczególne ćwiczenia. Tematyka zajęć ukazywała skutki palenia papierosów, picia alkoholu, ale też dawała wskazówki do radzenia sobie ze stresem, złością i agresją. W każdej klasie została przeprowadzona lekcja na temat świadomości zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających. W efekcie realizowanych działań profilaktycznych uczniowie naszej szkoły mają świadomość jakie zagrożenia niosą ze sobą środki odurzające, znają techniki odmawiania ich przyjęcia, mają świadomość potrzeby dbałości o swoje ciało i zdrowie.

Zwieńczeniem działań w szkole w ramach kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM było wykonanie przez uczniów transparentów i organizacja marszu przez naszą miejscowość. Uczniowie wręczali wszystkim napotkanym kierowcom ulotki związane z kampanią, a także umieszczali je za wycieraczkami samochodów.

Reasumując, udział naszej szkoły w kampanii NO PROMIL – NO RPOBLEM przyniósł wiele pozytywnych korzyści nie tylko uczniom, ale także ich rodzicom i mieszkańcom Świdnika. Dzięki tej akcji promowane były konstruktywne postawy obywatelskie, zdrowy styl życia oraz atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zachowania prospołeczne jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu.